Přejít na obsah >>

Reklamační řád

Reklamační řád ve formátu PDF (130 kB)

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav a je nedílnou součástí Obchodních podmínek BATTEX, spol. s r.o.

  2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty) zakoupené ve společnosti BATTEX, spol. s r.o. a za předpokladu, že je reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem.

  3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o zaplacení produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě dalších listin předávaných spolu s produktem, jako je záruční list, list akumulátoru, list kompletnosti, průvodní dokumentace apod. Tyto listiny předkládejte v prosté kopii.

  4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami BATTEX, spol. s r.o. a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Uzavřením kupní smlouvy se rozumí i objednávky uskutečněné pomocí prostředku komunikace na dálku (e-shop).

  5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

 2. Nárok na uplatnění záruky

  1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkt, který vykazuje vady produktu, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

  2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době jeho převzetí.

  3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

   1. ztrátou dokladů dle bodu 1.3., popřípadě předložením dokladů, které se k danému produktu nevztahují,

   2. vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba nebo životnost,

   3. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou,

   4. mechanickým poškozením produktů,

   5. elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) způsobeným vnějším zkratem či jiným nevhodným zacházením s produktem,

   6. poškozením produktů při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem); pokud zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji,

   7. používáním produktů v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy účelu použití,

   8. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o produkty,

   9. produkty byly poškozeny nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci a normách nebo všeobecnými zásadami,

   10. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

   11. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,

   12. produkt byl poškozen živly (vyšší mocí).

  4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

  5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

  6. Náklady spojené s přepravou od kupujícího k prodávajícímu nese kupující, pokud se před uplatněním záruky nedohodnou jinak.

 3. Délka záruky

  1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje kupujícímu spotřebiteli na produkty záruku 24 měsíců, kupujícímu podnikateli záruku 12 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná (např. TP, smluvní podmínky, kupní smlouva apod.)

  2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktů způsobené jejich používáním.

  3. Záruka na životnost produktů se řídí příslušnou platnou normou nebo TP pro daný produkt. Nelze tedy zákonnou záruku uplatňovat např. na žárovky.

  4. Pokud zákazník není schopen u akumulátorů prokázat počet nabíjecích a vybíjecích cyklů akumulátorových baterií, řídí se záruky podle Tabulky č.1 – Předpokládané opotřebení akumulátorů.

  5. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury, dodacího listu nebo záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

  6. V případě výměny produktu za nový, se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu, faktury či záručního listu a podle těchto dokumentů se počítá i záruka, a to vždy s ohledem na bod 3.5.

  7. Na dárky ke zboží nelze uplatňovat záruku.

 4. Ceník oprav

  1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

  2. V případě neoprávněné reklamace jsou kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou produktu a jeho dopravou k zákazníkovi.

  3. U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 200,- Kč za každou započatou půlhodinu + cena vyměněných dílů + příslušné DPH.

 5. Způsob provedení reklamace

  1. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Kupující je povinen popsat závadu co nejvýstižněji. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit vyplněný reklamační list.

  2. Firma BATTEX, spol. s r.o. bude kupujícímu účtovat práci v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady!

  3. U akumulátorů nebo akumulátorových sestav je třeba uvést, zda se jedná o závadu:

   1. mechanickou,

   2. elektrickou (nízké napětí, neodpovídající kapacita, nelze nabíjet, přehřívání akumulátoru při nabíjení apod.), kde je třeba ještě uvést:

    1. způsob používání (nabíjecí a vybíjecí proudy, popř. typ zařízení, v kterém akumulátor pracuje) a

    2. typ nabíječe nebo způsob nabíjení-

  4. U reklamací nabíječů je třeba uvést typ akumulátoru, u kterého nabíječ vykazuje nefunkčnost.

  5. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:

   1. firma BATTEX, spol. s r.o. vadu odstraní, a to bez zbytečného odkladu, nebo

   2. firma BATTEX, spol. s r.o. vadný produkt vymění za produkt bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).

  6. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

   1. výměnou produktu za produkt jiný, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

   2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu produktu za jiný, uzavře reklamaci vystavením opravného dokladu na vadnou věc.

  7. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

  8. V případě produktu vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 5 dnů od dodání produktu, vyřídí prodávající reklamaci okamžitou výměnou produktu za produkt nový, popř. vyrobí nový produkt v co nejkratší době.

  9. Kupující je povinen předat produkt firmě BATTEX, spol. s r.o. kompletní včetně příslušenství.

  10. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat produkty čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

  11. Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě BATTEX, spol. s r.o., popřípadě v autorizovaných sběrnách nebo u autorizovaných dealerů, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka.

  12. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovníci obchodního oddělení na adrese battex@battex.cz.

  13. Reklamované produkty zaslané kupujícím na náklady firmy BATTEX, spol. s r.o. (dobírka) nebude přijato.

  14. Zjistí-li firma BATTEX, spol. s r.o. , že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude kupujícímu účtována práce spojená s nápravou tohoto stavu.

  15. Okamžitá výměna produktu je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity firmy BATTEX, spol. s r.o. dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za produkt v opravě náhradu.

  16. Spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a současně splnění bodu 5.8., pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli.

 6. Účinnost

  1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2017 a platí do vydání nového Reklamačního řádu.


Tabulka č.1: Předpokládané opotřebení akumulátorů:
Typ akumulátoru Minimální kapacita v [%] ke jmenovité kapacitě
nový akumulátor po 6 měsících po 12 měsících po 18 měsících po 24 měsících
NiCd a NiMH2) L a LT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 40 % > 20 %
M a MT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 45 % > 30 %
H a HT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 50 % > 40 %
X a XT1) > 95 % > 85 % > 60 % > 30 % > 15 %
Li-aku2) Válcové > 95 % > 90 % > 70 % > 40 % > 20 %
Prizmatické > 95 % > 85 % > 65 % > 30 % > 15 %
VRLA3) Standardní > 95 % > 60 % > 10 % > 5 % > 0 %
Cyklické > 95 % > 70 % > 40 % > 20 % > 10 %
Výkonové > 95 % > 60 % > 30 % > 15 % > 5 %
Dlouhodobé > 95 % > 80 % > 70 % > 60 % > 50 %

1) rozdělení akumulátorů dle normy ČSN EN 61951-1 pro NiCd a ČSN EN 61951-2 pro NiMH v platném znění

2) kapacita C5 (5-ti hodinové vybíjení)

3) kapacita C20 (20-ti hodinové vybíjení)

Zákazník: nepřihlášen

Jsou zobrazovány maloobchodní ceny.

Chcete nakupovat za velkoobchodní či smluvní ceny?

Online podpora

Obchodní záležitosti

Milena Franková

ICQ: 442108804 ICQ status

tel: (+420) 312 510 011

e-mail: battex@battex.cz

Radka Špalková

tel: (+420) 312 510 009

e-mail: obchod@battex.cz

Pavel Veselý

tel: (+420) 312 510 001

e-mail: vesely@battex.cz

Technická podpora

Luděk Stehlík

ICQ: 150744332 ICQ status

tel: (+420) 312 510 002

e-mail: stehlik@battex.cz

Na všechny nabízené baterie do notebooků poskytujeme záruku 2 roky

Naše služby

Repase

Školení a poradenství

Rychlé info

Proč se registrovat?

Získejte výhodnější ceny, pravidelné informace a spoustu dalších výhod.

Osobní údaje

Jakým způsobem nakládáme se získanými osobními údaji.

Doprava a platba

Možné způsoby dopravy zboží a platby.

Časté dotazy

Nejčastější dotazy našich zákazníků a odpovědi na ně.

Novinky

Zobrazit detail výrobku 2P1S-ER14505M-DV

2P1S-ER14505M-DV

Primární Li baterie - 3,6 V - 4,4 Ah - s konektorem

225,30 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku AKU51113 - pro čistič oken Leifheit

AKU51113 - pro čistič oken Leifheit

Li-Ion - 3,6 V - 2100 mAh s konektorem

189,14 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku LSH20CNA (AX) - SAFT

LSH20CNA (AX) - SAFT

Primární Li článek 3.6V - velikost D - s axiálními vývody

489,14 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku PS-650LS

PS-650LS

VRLA baterie 6 V / 4,5 Ah - spirálové kontakty

625,10 Kč s DPH

zobrazit všechny novinky >>