Přejít na obsah >>

Reklamační řád

Reklamační řád ve formátu PDF (198 kB)

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.

 • 1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené ve společnosti BATTEX, spol. s r.o. a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.

 • 1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o zaplacení produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě dalších listin, předávaných spolu s produktem, jako je záruční list, list akumulátoru, list kompletnosti, průvodní dokumentace apod.

 • 1.4. To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu nebo faktury nebo Obchodních podmínek BATTEX, spol. s r.o.

 • 1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti toho reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

2. Nárok na uplatnění záruky

 • 2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkt, který vykazuje vady produktu, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

 • 2.2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl produkt již v době jeho převzetí.

 • 2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • 2.3.1. ztrátou dokladů dle bodu 1.3.

  • 2.3.2. vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba nebo životnost

  • 2.3.3. porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou

  • 2.3.4. mechanickým poškozením produktů

  • 2.3.5. elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) způsobeným vnějším zkratem či jiným nevhodným zacházením s produktem

  • 2.3.6. poškozením produktů při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

  • 2.3.7. používáním produktů v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy účelu použití

  • 2.3.8. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o produkty

  • 2.3.9. produkty byly poškozeny nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci a normách nebo všeobecnými zásadami

  • 2.3.10. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

  • 2.3.11. zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

  • 2.3.12. produkt byl poškozen živly (vyšší mocí)

 • 2.4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

 • 2.5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

3. Délka záruky

 • 3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná (např. TP, smluvní podmínky apod.)

 • 3.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktů způsobené jejich používáním. Viz záruka na životnost bod 3.3.

 • 3.3. Záruka na životnost produktů se řídí příslušnou platnou normou nebo TP.

 • 3.4. Pokud zákazník není schopen prokázat počet nabíjecích a vybíjecích cyklů akumulátorových baterií, řídí se záruky podle následující tabulky předpokládaného opotřebení:

  Typ akumulátoru Minimální kapacita v [%] ke jmenovité kapacitě
  nový akumulátor po 6 měsících po 12 měsících po 18 měsících po 24 měsících
  NiCd a NiMH2) L a LT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 40 % > 20 %
  M a MT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 45 % > 30 %
  H a HT1) > 95 % > 90 % > 70 % > 50 % > 40 %
  X a XT1) > 95 % > 85 % > 60 % > 30 % > 15 %
  Li-aku2) Válcové > 95 % > 90 % > 70 % > 40 % > 20 %
  Prizmatické > 95 % > 85 % > 65 % > 30 % > 15 %
  VRLA3) Standardní > 95 % > 60 % > 10 % > 5 % > 0 %
  Cyklické > 95 % > 70 % > 40 % > 20 % > 10 %
  Výkonové > 95 % > 60 % > 30 % > 15 % > 5 %
  Dlouhodobé > 95 % > 80 % > 70 % > 60 % > 50 %

  1) rozdělení akumulátorů dle normy ČSN EN 61951-1 pro NiCd a ČSN EN 61951-2 pro NiMH

  2) kapacita C5 (5-ti hodinové vybíjení)

  3) kapacita C20 (20-ti hodinové vybíjení)

 • 3.5. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

 • 3.6. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

4. Ceník oprav

 • 4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

 • 4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou produktu a jeho dopravou k zákazníkovi.

 • 4.3. U mimozáručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 200,- Kč za každou započatou půlhodinu + cena vyměněných dílů + DPH.

5. Způsob provedení reklamace

 • 5.1. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem. Zákazník je povinen popsat závadu, co nejvýstižněji.

 • 5.2. Firma BATTEX, spol. s r.o. bude zákazníkovi účtovat práci v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady!

 • 5.3. U akumulátorů nebo akumulátorových sestav je třeba uvést, zda se jedná o závadu:

  • 5.3.1. mechanickou, nebo

  • 5.3.2. elektrickou (nízké napětí, neodpovídající kapacita, nelze nabíjet, přehřívání akumulátoru při nabíjení apod.), kde je třeba ještě uvést:

   • 5.3.2.1. způsob používání (nabíjecí a vybíjecí proudy, popř. typ zařízení, v kterém akumulátor pracuje)

   • 5.3.2.2. typ nabíječe nebo způsob nabíjení

 • 5.4. U reklamací nabíječů je třeba uvést, typ akumulátoru, u kterého nabíječ vykazuje nefunkčnost

 • 5.5. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude reklamace řešena následujícím způsobem:

  • 5.5.1. firma BATTEX, spol. s r.o. vadu odstraní, a to bez zbytečného odkladu, nebo

  • 5.5.2. firma BATTEX, spol. s r.o. vadný produkt vymění za produkt bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).

 • 5.6. Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

  • 5.6.1. výměnou produktu za produkt jiný, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

  • 5.6.2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu produktu za jiný, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.

 • 5.7. V případě produktu vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 5 dnů od dodání produktu, vyřídí prodávající reklamaci okamžitou výměnou produktu za produkt nový.

 • 5.8. Zákazník je povinen předat produkt firmě BATTEX, spol. s r.o. kompletní včetně příslušenství.

 • 5.9. Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě BATTEX, spol. s r.o., popřípadě v autorizovaných sběrnách nebo u autorizovaných dealerů, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a produkty, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka.

 • 5.10. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník obchodního oddělení.

 • 5.11. Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady firmy BATTEX, spol. s r.o. (dobírka) nebude přijato.

 • 5.12. Zjistí-li firma BATTEX, spol. s r.o., že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená s nápravou tohoto stavu.

 • 5.13. Okamžitá výměna produktu je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity firmy BATTEX, spol. s r.o. dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za produkt v opravě náhradu.

6. Účinnost

 • 6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. března 2007 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

Vypracoval: Luděk Stehlík – výkonný ředitel, v.r.; 20. 2. 2007

Přezkoumal: Ing. Jiří Marek, CSc. – Manažer jakosti, v.r.; 20. 2. 2007

Schváleno Radou jakosti

Zákazník: nepřihlášen

Jsou zobrazovány maloobchodní ceny.

Chcete nakupovat za velkoobchodní či smluvní ceny?

Online podpora

Obchodní záležitosti

Milena Franková

ICQ: 442108804 ICQ status

tel: (+420) 312 510 011

e-mail: battex@battex.cz

Petra Carvanová

tel: (+420) 312 510 009

e-mail: expedice@battex.cz

Pavel Veselý

tel: (+420) 312 510 001

e-mail: vesely@battex.cz

Technická podpora

Luděk Stehlík

ICQ: 150744332 ICQ status

tel: (+420) 312 510 002

e-mail: stehlik@battex.cz

Potřebujete nabodovat vývody nebo vyrobit baterii z více akumulátorů nebo článků?

Naše služby

Repase

Školení a poradenství

Rychlé info

Proč se registrovat?

Získejte výhodnější ceny, pravidelné informace a spoustu dalších výhod.

Osobní údaje

Jakým způsobem nakládáme se získanými osobními údaji.

Doprava a platba

Možné způsoby dopravy zboží a platby.

Časté dotazy

Nejčastější dotazy našich zákazníků a odpovědi na ně.

Novinky

Zobrazit detail výrobku 3PL0508S (5 W)

3PL0508S (5 W)

Nabíječ Li-Ion baterií (2S - 7,2 V) - nabíjecí proud 0,6 A

404,36 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku 3PL1008S

3PL1008S

Nabíječ Li-Ion baterií (2S - 7,2 V) - nabíjecí proud 1,2 A

476,10 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku PowerBank 4000 Slim

PowerBank 4000 Slim

Záložní baterie (PowerBank) s kapacitou 4000 mAh (výstup 5V)

297,28 Kč s DPH

Zobrazit detail výrobku UniLux PRO Li-Ion s příslušenstvím

UniLux PRO Li-Ion s příslušenstvím

Akumulátorová svítilna AccuLux - UniLux PRO s příslušenstvím

2 060,92 Kč s DPH

zobrazit všechny novinky >>